• วิสัยทัศน์ : "มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน  ให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่  มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง"
 • มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง
 • ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ออกเทน ๙๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ข่าวพลังงาน

 • ความเคลื่อนไหวด้านพลังงาน
 • กิจกรรมด้านพลังงาน
             นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
                        นายชำนาญ   กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
          นายชำนาญ  กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
ข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
                นายชำนาญ  กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 
       ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2556           (ครั้งที่ 145) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน โดยปรับขึ้นเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป จนกระทั่งสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม และเห็นชอบเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรัรบราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ทั้งในส่วนของครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ให้ได้สิทธิ์ซื้อก๊าซในราคาเดิม                นายชำนาญ กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าจากที่รัฐประกาศจะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาดังกล่าว
                         นายชำนาญ  กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การจัดการขยะอันตรายในชุมชน และพิธีปล่อยคาราวานรถขนส่งของเสียอันตรายเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่
                              เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล)
                           นายชำนาญ  กายประสิทธิ์  พลังงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2556
                            สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๖
    นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
                                          เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 กระทรวงพลังงาน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักวิชาการพลังงานเขต 6 และสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่   ได้จัดพิธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5 ให้แก่ วัดสวนดอก วัดปันเสา และวันทุงยู จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "วัด - มัสยิด ... ประหยัดไฟ ... รวมใจสมานฉันท์" โดยมี พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
                    เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 2556 นายชุมพล ฐิตยารักษ์ รองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โครงการตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการดำเนินโครงการนี้จะจัดขึ้นทั่วประเทศในรูปแบบนิทรรศการ และงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
    นายชำนาญ  กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานเตรียมพร้อมรับมือบริหารจัดการภาวะวิกฤต ในช่วงแหล่งก๊าซฯ ยาดานาหยุดซ่อมบำรุงฯ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ โดยขอความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาคเอกชน
กระทรวงพลังงานพร้อมรับมือบริหารจัดการภาวะวิกฤต  5 - 14 เมษายน 2556 กระทรวงพลังงานพร้อมรับมือบริหารจัดการภาวะวิกฤต ในช่วงแหล่งก๊าซฯยาดานาหยุดซ่อมบำรุงฯ ในระหว่างวันที่ 5 - 14 เมษายน 2556 เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยนำเข้ามาจากสหภาพพม่า จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งยาดานา และแหล่งเยตากุน
                                           สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดย นายชำนาญ  กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
  นายชำนาญ  กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ออกเทน ๙๑ เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเบนซินฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้เหลือน้ำมันเบนซินเพียงชนิดเดียว ใช้ชื่อว่า “น้ำมันเบนซิน” ที่มีค่าออกเทน ๙๕ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
  งาน "มหกรรมพลังงานทั่วไทย ๒๕๕๕ มีพลังงาน มีความสุข"              เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายชำนาญ  กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน "มหกรรมพลังงานทั่วไทย ๒๕๕๕ มีพลังงาน มีความสุข จัดโดยกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงาน เขต ๖ มีนายชุมพล  ฐิตยารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานพลังงาน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

see all

วีดีโอ

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

nn - ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างการติดตั้งระบบ "ผลิตพลังงานจากของเสียหรือขยะชุมชน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียหรือขยะชุมชน ตามรูปแบบและรายละเอียดของสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด

 

- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องสอบราคาซื้อเทคโนโลยีพลังงาน (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) จำนวน 3 รายการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังานที่เหมาะสม ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 6 ธันวาคม 2556

ดูทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

  - ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด

  ประเด็นคำถามและคำชี้แจง การเปิดให้สิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่

  5 คำถาม 5 คำตอบ การให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

  - โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลประจำปีงบประมาณ 2557

          * หนังสือ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

          * รายละเอียดโครงการ

  - ใบสมัครโครงการชุมชนที่มีพื้นที่ศักยภาพในการผลิตพลังงานขนาดเล็ก ต้องเป็นชุมชนที่มีศักยภาพพลังงานทดแทนที่คาดว่ามีมากเพียงพอจะสามารถผลิตพลังงานทดแทนไฟฟ้า น้ำมัน แก๊สได้ 

 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 8 กันยายน 2557 ติดต่อสอบถาม 053-112034 ต่อ 15

  - ใบสมัครชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน ต้องเป็นชุมชนที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรหรือประมง

 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 8 กันยายน 2557 ติดต่อสอบถาม 053-112034 ต่อ 15

  - ใบสมัครชุมชนทั่วไป เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 8 กันยายน 2557 ติดต่อสอบถาม 053-112034 ต่อ 15

 - ติดต่อสอบถามโครงการตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือ 053-112588 fax. 053-112589 

 - หนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือ

 - หนังสือและคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือ

 - การวัดน้ำมันในถังเก็บน้ำมันใต้ดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน

 - แบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ ณ สถานีบริการ

 - Download เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการตรวจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง แบบฟอร์ม

  - Download รายชื่อสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงจังหวัดเชียงใหม่

หางดง อมก๋อย ฮอด แม่ออน สันป่าตอง สะเมิง สารภี  สันกำแพง สันทราย  แม่วาง แม่อาย เวียงแหง  แม่แตง แม่ริม  ฝาง พร้าว แม่แจ่ม  ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ   ไชยปราการ เชียงดาว ดอยเต่า   เมือง จอมทอง อปท

 

- Download ตัวอย่างเอกสารโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ 2557  รายงานผลการดำเนินงาน ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน   

 

 - ด้วยกรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๓ ง เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียด 

 

- ประกาศกระทรวงพลังงาน ให้แสดงความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงพลังงาน "เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ..... รายละเอียด  

 

 - ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างการติดตั้งระบบ "ผลิตพลังงานจากของเสียหรือขยะชุมชน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียหรือขยะชุมชน ตามรูปแบบและรายละเอียดของสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด 

 

 - การหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุง ในระหว่างวันที่ ๑๐-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ และแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยและมาเลเซีย (เจดีเอ) ที่จะปิดบำรุงครั้งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียด 

 

- กระทรวงพลังงานขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ใบสมัครคู่มือ

   

ดูทั้งหมด...

boss

   นายชำนาญ  กายประสิทธิ์

    พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์หน่วยงาน

Untitled Document

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชม

120270
วันนี้วันนี้200
เมื่อวานเมื่อวาน203
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้150
เดือนนี้เดือนนี้5128
ทั้งหมดทั้งหมด120270