ประกาศ !! จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารเผยแพร่.
28 มิถุนายน 2565
134
0
1
ประกาศ !! จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่

ตามที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์เปิดให้หน่วยงานที่มีคุณสมบัติ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

การยื่นข้อเสนอโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องประกอบไปด้วย
1) หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
2) เอกสารข้อเสนอโครงการ พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ตัวจริงจำนวน 1 ชุด และสำเนาจำนวน 1 ชุด (กรณีขอรับการสนับสนุนระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) ต้องมีแบบแปลนพร้อมลงนามรับรองโดยวิศวกร หรือผู้มีอำนาจรับรองแบบได้ของหน่วยงาน)
3) เอกสารใบสมัครของกลุ่ม พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนด ของแต่ละเทคโนโลยี ตัวจริงจำนวน 1 ชุด และสำเนาจำนวน 1 ชุด
4) แผ่น CD หรือ DVD หรือ แฟลชไดร์ฟ บรรจุไฟล์ข้อเสนอโครงการ พร้อมแบบแปลนที่ลงนามรับรอง (ถ้ามี) และไฟล์ใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ในรูปแบบ PDF ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถอ่านข้อมูลได้ จำนวน 2 ชุด

?หากหน่วยงานใดสนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สามารถยื่นข้อเสนอโครงการภายในวัน เวลา ดังกล่าว

*จังหวัดเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ข้อมูลรายละเอียด และเอกสารหลักฐานประกอบของใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งข้อเสนอโครงการ ที่หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องส่งให้จังหวัดเชียงใหม่พิจารณา ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศของ ส.กทอ. และใบสมัครขอรับการสนับสนุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพลังจังหวัดเชียงใหม่

โทร. 0-5311-2034

::: ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
20 มิถุนายน 2565
119
ตัวอย่างหนังสือรับรอง และหนังสือยินยอมต่าง ๆ

เพื่อประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่

Hover Icon
20 มิถุนายน 2565
116
ใบสมัครเทคโนโลยีพลังงาน และเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

ใบสมัครเทคโนโลยีพลังงาน และเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย 1. ใบสมัครเทคโนโลยีพลังงาน (PDF และ Word) 2. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

Hover Icon
14 กันยายน 2565
8
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันด้วยหลักการ EDXRF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันด้วยหลักการ EDXRF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งหมด 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) - จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกัมมะถัน จัำนวน 1 เครื่อง ตารายละเอียดเอกสารแนบ