ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 42.94

แก็สโซฮอลล์ 95 35.15

แก็สโซฮอลล์ 91 34.88

แก็สโซฮอลล์ อี 20 32.84

แก็สโซฮอลล์ อี 85 33.29

ดีเซล 31.94

EnergyStat.diesel_B7 31.94

ดีเซล บี 20 31.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 41.06

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดําเนินการ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จํานวน 118 รายการ

2 มีนาคม 2566
27
Hover Icon
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเจาะจง

30 กันยายน 2565
31
Hover Icon
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันด้วยหลักการ EDXRF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันด้วยหลักการ EDXRF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งหมด 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) - จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกัมมะถัน จัำนวน 1 เครื่อง ตารายละเอียดเอกสารแนบ

14 กันยายน 2565
12
Hover Icon
ประกาศ !! จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ !! จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่

28 มิถุนายน 2565
150
Hover Icon
ใบสมัครเทคโนโลยีพลังงาน และเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

ใบสมัครเทคโนโลยีพลังงาน และเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย 1. ใบสมัครเทคโนโลยีพลังงาน (PDF และ Word) 2. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

20 มิถุนายน 2565
127
Hover Icon
ตัวอย่างหนังสือรับรอง และหนังสือยินยอมต่าง ๆ

เพื่อประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่

20 มิถุนายน 2565
292
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน