สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

 

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

 

นางสาวปาจรีย์ จินดากาญจน์

วิศวกรชำนาญการ

นายณัฏฐพงษ์ ชัยมงคล

นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

นายพีระพล มัคคพันธ์

นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

นายกมล ปุริแสง

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวมาริสา สุขไส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริลักษณ์ ช่วยเวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

chiangmai@energy.go.th

โทร 0 5311 2034