ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารเผยแพร่.
30 กันยายน 2565
15
0
0

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเจาะจง

        ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเจาะจง นั้น จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี โอ แอล กร์าด บริการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                               ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

::: ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
20 มิถุนายน 2565
119
ตัวอย่างหนังสือรับรอง และหนังสือยินยอมต่าง ๆ

เพื่อประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่

Hover Icon
20 มิถุนายน 2565
116
ใบสมัครเทคโนโลยีพลังงาน และเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

ใบสมัครเทคโนโลยีพลังงาน และเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย 1. ใบสมัครเทคโนโลยีพลังงาน (PDF และ Word) 2. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

Hover Icon
28 มิถุนายน 2565
133
ประกาศ !! จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ !! จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่